Initiatief | Haalbaarheid

In de initiatieffase inventariseert Bouwraadhuis uw huisvestingsbehoefte en ontwikkelen we een globale voorstelling van de kavelinvulling en bebouwing. Dit doen we onder andere via een massastudie en een vlekkenplan. Verder  onderzoeken we de planologische en financiële haalbaarheid. Aan de hand van dit haalbaarheidsonderzoek vindt besluitvorming plaats over het vervolg van uw bouwproject. Heeft u bouwplannen? Laat het ons weten. We maken vrijblijvend een eerste schets.

Ontwerp | Vergunningaanvraag

Het ontwerp maken we aan de hand van een programma van eisen. Afhankelijk van uw wensen doet onze architect dit of één van onze ontwerpers. We zijn trots op ons werk en laten u daar graag mee kennismaken. U kunt bij het voorontwerp denken aan een globaal ontwerp van het bouwwerk met onder andere aandacht voor de situering, (architectonische) vormgeving, indeling, structurele opzet en financiën. Dit voorontwerp bieden wij aan bij de gemeente voor de welstands- en bestemmingsplantoets. De volgende stap is het maken we een definitief ontwerp. Daarin leggen we het ontwerp van uw bouwwerk gedetailleerd vast. Aandachtspunten hierbij zijn de definitieve vormgeving, indeling, constructieve opbouw, materiaalgebruik, beeldbepalende detaillering, aard van installaties en financiën. Het definitief ontwerp dient als basis voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Technisch ontwerp | Bestek en constructie

Voor het technisch ontwerp werken we het bouwwerk technisch verder uit. Dit doen we in samenwerking met onze constructeur. Het betreft de gevelopbouw, de definitieve constructies en berekeningen), de gedetailleerde specificaties (het bestek), de technische detaillering en de installaties. Met het technisch ontwerp kunnen we de prijs- en contractvorming opstarten. Hiervoor nodigen we één of meerdere aannemers uit. We verstrekken bestekstukken en geven een toelichting op de plannen. Vervolgens beoordelen we de aanbiedingen en zijn we u van dienst bij de selectie van de aannemer en de contractvorming. Nadat het contract is getekend, vervaardigen we de uitvoeringsstukken, zoals de werktekeningen. Hiermee kan de aannemer aan de slag.

Uitvoering | Toezicht

Voor de uitvoering maken we een uitvoeringsgereed bouwplan. Daarin nemen we nadere bouwkundige en constructieve werktekeningen op. We beoordelen de bouwkundige, constructieve en installatietechnische documenten van de aannemer. Tijdens het bouwproces bewaken wij de voortgang, leiden we bouw- en werkvergaderingen, bewaken we de financiën en meer- en minderwerk. Daarnaast voeren we de correspondentie en controleren stukken van derden. Ook het bouwtoezicht en de controle of alles wordt uitgevoerd conform bestek is bij ons in vertrouwde handen.

Gebruik | Exploitatie

Ook na oplevering van uw pand blijven wij u van dienst. We ondersteunen u bij het facility management, met name op het gebied van beheer en onderhoud. Daarnaast bieden wij in deze fase advies over de brandveiligheid, ondersteuning bij milieuaspecten in relatie tot de bedrijfsvoering en advies over voedselveiligheid.

terug naar overzicht